Про кафедру туристичного та готельного бізнесу

Туристична галузь України, що перейшла  на ринкові засади функціонування, динамічно розвивається з року в рік. Особливої актуальності питання розвитку готельного та туристичного обслуговування набуло в зв’язку з підготовкою до проведення в Україні Євро-2012. Розуміючи всю перспективність та  важливість розвитку туристичної та готельної галузі наш університет не залишився осторонь.

Наявність в університеті кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, відповідної матеріально-технічної бази на рівні сучасних вимог, забезпечує усі необхідні умови для провадження освітньої діяльності для підготовки фахівців напряму «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Загальна інформація

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри забезпечує освітні послуги за  напрямами підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», спеціальністю «Готельна і ресторанна справа». Посади, що займають випускники після завершення навчання: керівник, менеджер туристичної фірми, екскурсовод, ексурсознавець, викладач-туризмознавець, фахівець з організації анімаційної діяльності, інструктор зі спортивного туризму, готельєр, організатор транспортних подорожей.

У 2013 р. розпочата підготовка бакалаврів за напрямом «Туризм» у рамках англомовного проекту з 100% викладанням дисциплін англійською мовою. Після закінчення бакалаврату студенти мають змогу здати міжнародні мовні екзамени та продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у фахових навчальних закладах  світу.

Протягом навчання студенти займаються науковими дослідженнями та виконують курсові роботи з дисциплін «Географія туризму», «Організація туристичних подорожей», «Менеджмент туризму».

Напрями/Спеціальності

 • Напрям підготовки – Туризм
 • Спеціалізація – Винний туризм, Міжнародний туризм
 • Кваліфікація: бакалавр з туризму
 • Навчання стаціонарне. Термін навчання – 4 роки
 • Спеціальність – 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)»
 • Кваліфікація: магістр з туризмознавства
 • Навчання стаціонарне. Термін навчання – 2 роки

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)». Крім того, започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціальністю «Туризмознавство» та європейського – за спеціальністю «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту  і  Охорони Праці в Катовіцах (Польща).

Магістерська підготовка за спеціальністю «Туризмознавство»  орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної роботи, а також керівних посад  у туристичній індустрії.

Закріплення отриманих знань, навичок та їх практичного застосування передбачено під час проходження практики більш ніж на 47 туристичних підприємствах, зокрема, «Поїхали з нами», «Дольче Віта», «Світ мандрів»,, «Тревел інфо».

Підготовку магістрів зі спеціальності «Туризмознавство» завершує виконання та захист дипломної роботи, яка присвячена дослідженню роботи туристичного підприємства, обґрунтуванню інноваційних пропозицій  з оцінкою майбутніх тенденцій ринку.  розвитку

Магістри зі спеціальності «Туризмознавство» – професіонали, які користуються постійним попитом на ринку праці, мають можливість отримувати  конкурентну  заробітну плату та здатні швидко адаптуватися до постійно зростаючих вимог споживачів.

Набуті компетенції випускників напряму підготовки «Туризм»

Знання і розуміння: основ фундаментальних і прикладних наук, що формують цілісну картину бачення закономірностей функціонування сфери туризму у глобальному середовищі; теоретичних засад, інструментарію та методології туристично-рекреаційного ресурсознавства, територіальної організації та умов розвитку туризму в країнах і регіонах, функціонування туристично-рекреаційних систем, технології і організації комплексного обслуговування туристів і екскурсантів, системного управління процесами формування і реалізації туристичного продукту з використанням інформаційних технологій, положень сучасного менеджменту і маркетингу.

Застосування знань і розумінь: визначати цілі соціально-економічної та особистої підприємницької діяльності на основі загальнолюдських та національних цінностей; розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у туристичній діяльності на основі комплексного дослідження і аналізу інформації про туристичний продукт, показники розвитку туристичного бізнесу на мікро- та макрорівні за критеріями ефективності та конкурентоспроможності; розробляти і втілювати управлінські рішення для оптимізації та вдосконалення операційних і сервісних процесів в організаціях сфери туризму.

Формування суджень: стосовно явищ і процесів сфери подорожей і туризму та їх вплив на соціально-економічний розвиток території; розвитку фізичної, духовної і психологічної культури людини при занятті різними видами туристичної діяльності; планування, організації і контролю туристичного підприємництва на основі принципів сталого розвитку, комплексності, гуманізму та соціальної відповідальності.

Випускники спеціальності «Туризм» можуть працювати на посадах

 • фахівець з туристичного обслуговування ;
 • керівник туристичної агенції;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • екскурсовод;
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець із конференц-сервісу;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • фахівець із туристичної безпеки;
 • інструктор-методист з туризму;
 • технічні фахівці в галузі управління;
 • інспектор з туризму;
 • науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство);
 • туризмознавець;
 • екскурсознавець;
 • науковий співробітник (рекреологія);
 • науковий співробітник-консультант (рекреологія);
 • гід-перекладач;
 • викладач вищого навчального закладу.

Дисципліни

Цикл загальноосвітніх дисциплін передбачає вивчення наступних дисциплін в такому обсязі:

 • Історія і культура України – (150 годин)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – (90 годин)
 • Інформаційні системи та технології – (120 годин)
 • Економічна теорія – (120 годин)
 • Право (Правознавство) – (90 годин)
 • Світова культура та мистецтво – (90 годин)
 • Філософія – (108 годин)
 • Політологія – (108 годин)
 • Вища та прикладна математика – (108 годин)
 • Економічна теорія – (108 годин)
 • Основи наукових досліджень – (108 годин)
 • Психологія – (108 годин)
 • Українська мова (за професійним спрямуванням) – (108 годин)
 • Соціологія – (108 годин)
 • Статистика – (108 годин)
 • Маркетинг (Маркетинг) – (108 годин)
 • Облік і аудит – (108 годин)
 • Ділова іноземна мова – (468 годин)
 • Друга ділова іноземна мова – (360 годин)
 • Економіка підприємства (Економіка підприємства) – (108 годин)
 • Логістика – (108 годин)
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності – (90 годин)

Випускова кафедра приділяє велику увагу формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують майбутнього фахівця:

 • Організація туризму (Основи туризмознавства) – (150 годин)
 • Географія туризму (Географія туризму) – (150 годин)
 • Право (Правове регулювання туристичної діяльності) – (90 годин)
 • Географія туризму (Туристичне країнознавство) – (150 годин)
 • Організація туризму (організація анімаційної діяльності) – (90 годин)
 • Активний туризм – (150 годин)
 • Екологічний туризм – (90 годин)
 • Винний та гастрономічний туризм – (90 годин)
 • Організація туризму (Організація туристичних подорожей) – (126 годин)
 • Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності) – (144 годин)
 • Організація ресторанного господарства – (252 годин)
 • Організація готельного господарства – (342 годин)
 • Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії – (126 годин)
 • Менеджмент (Менеджмент у туризмі, Комунікативний менеджмент) – (180 годин)
 • Проектування та дизайн готельних і туристично-рекреаційних комплексів – (144 годин)
 • Регіональна економіка – (108 годин)
 • Рекреаційний туризм та курортна справа – (162 годин)
 • Планування і організація турбізнесу – (180 годин)
 • Організація туризму (Турооперейтинг) – (162 годин)
 • Маркетинг (Маркетинг у туризмі) – (126 годин)
 • Менеджмент (Менеджмент організацій туристичної сфери) – (180 годин)
 • Економіка підприємства (аналіз діяльності підприємств туризму) – (126  годин)
 • Страхування в туризмі – (108 годин)
 • Міжнародний туризм – (90 годин)
 • Кулінарна етнологія – (180 годин)
 • Бізнес-планування в туризмі та ГРГ – (108 годин)

 Історична довідка

2010
2011
2013
2014
2015
2010

2010 рік

14 травня 2010 року створена кафедра туристичного та готельного бізнесу.

У грудні 2010 року експертами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України була здійснена ліцензійна експертиза з напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

2011

2011 рік

Одержана ліцензія напряму підготовки 6.140103 «Туризм» на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» зі спеціалізаціями «Винний туризм» та «Міжнародний туризм». Здійснено перший набір напряму підготовки 6.140103 «Туризм» за освітньо – кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

2013

2013 рік

Організовано міжнародний науковий семінар «Розвиток винного туризму: Світовий досвід. Теорія. Практика». Розпочато  навчання баклаврів за напрямом «Туризм» англійською мовою. Організовано факультативний курс вивчення італійської мови. За ініціативою кафедри створено Асоціацію сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні.

2014

2014 рік

Кафедра реорганізована у кафедру винного та гастрономічного туризму. 25 грудня 2014 року кафедра переіменована на кафедру туристичного та готельного бізнесу.

2015

2015 рік

Розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 8.14010301 «Туризмознавство за спеціальністю (за видами)» напряму 140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України. Започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціальністю «Туризмознавство» та європейського – за спеціальністю «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту і  Охорони Праці в Катовіцах (Польща).