Дистанційне навчання на кафедрі туристичного та готельного бізнесу

Процес навчання – сукупність послідовних дій викладача і керованих ним студентів, спрямованих на свідоме і міцне засвоєння системи знань, в ході чого здійснюється розвиток пізнавальних сил, опанування елементів культури розумової і фізичної праці. Помічено, що чим більше викладач “учить” своїх учнів і чим менше надає їм можливостей самостійно придбавати знання, мислити і діяти, тим менш енергійним і плідним стає процес навчання. І навпаки, процес навчання, в якому в тісному зв’язку з поясненнями викладача здійснюється жива, активна пізнавальна діяльність учнів, виявляється ефективним відносно засвоєння знань. Таким чином, організоване навчання не стоїть на місці, а безперервно розвивається. Все більшу роль в цьому процесі відіграє дистанційне навчання.

Дистанційна форма навчання дає можливість створення системи безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від часу і простору. Особливо актуальними означені питання постають у сфері туристичного бізнесу, яка є інформаційно насиченою. Постійне посилення конкурентної боротьби на туристичному ринку ставить перед керівниками та персоналом туристичного підприємства завдання щодо опанування новими знаннями у сфері інформаційних технологій, менеджменту, маркетингу в туризмі. Заочна (дистанційна) форма навчання дозволяє отримати ці знання одночасно з виконанням своїх професійних обов’язків на робочому місці.

Дистанційне навчання як технологія є цілеспрямоване та методично організоване керівництво навчально-пізнавальною діяльністю осіб, які перебувають на відстані від освітнього центру, що здійснюється шляхом електронних і традиційних засобів зв’язку.

Характерною особливістю дистанційного навчання є організація навчального процесу за допомогою засобів, методів і технологій опосередкованого педагогічного спілкування викладача зі студентом з максимальною нормативно встановленою кількістю обов’язкових занять.

Таким чином, за технологією педагогічного спілкування дистанційне навчання збігається з технологіями заочної форми навчання, за насиченістю та інтенсивністю навчального процесу – з технологіями денної форми навчання.

Навчальний процес дистанційного навчання організується відповідно до навчальних планів, які розроблені на підставі галузевих стандартів вищої освіти, за умови виконання вимог щодо всіх елементів технологій дистанційного навчання.

Підготовку методичних матеріалів і створення дидактичного комплексу забезпечують викладачі кафедри.

Кадрове забезпечення дистанційного навчання реалізується через систему перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за технологіями дистанційного навчання

Період дистанційного навчання у 2020-2021 навчальному році: 11.01.2021 – 19.02.2021.

На кафедрі у формі дистанційного навчання у 2020-2021 навчальному році викладаються наступні дисципліни:

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс