Наукова діяльність кафедри туристичного та готельного бізнесу

Одним із основних напрямів підвищення наукового потенціалу кафедри є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з основними напрямами наукової діяльності кафедри.

Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковані підручники, монографії, довідники та методичні вказівки і рекомендації, опорні конспекти лекцій, низка наукових статей, в тому числі у закордонних виданнях.

Викладачі випускової кафедри беруть активну участь у наукових конференціях,   самі організовують науково-практичні семінари, проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України».

НДР кафедри
Підготовка та захист дисертацій
Наукове співробітництво з вузам

НДР кафедри

На кафедрі виконуються наступні НДР:

 1. «Фактори формування конкурентоспроможного туристичного продукту регіонів України». Державний реєстраційний номер: 0117U003861;
 2. «Інноваційні процеси в туристичній сфері як чинник соціально-економічного розвитку держави». Державний реєстраційний номер: 0118U001246.
 3. «Розроблення та впровадження новітніх ресторанних та готельних технологій». Державний реєстраційний номер: 0114U003863;
 4. «Теоретичні основи, практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України». Державний реєстраційний номер: 0113U006381;
 5. «Трансформація ринку туристичних послуг в умовах глобалізаційних викликів». Державний реєстраційний номер: 0121U113130;

Підготовка та захист дисертацій

 1. Ситайло У. В. «Оцінювання результативності стратегії економічної безпеки енергоринку України в умовах євроінтеграці» здобуття накового ступеня доктора філософії (PhD), 2021 р.
 2. Басюк Д.І. «Теоретико-методологічні основи управління розвитком винного туризму в Україні» здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2015 р.
 3. Дрокіна Н.І. «Механізм прийняття управлінських рішень в комунікаційній системі підприємства» здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2015 р.

Наукове співробітництво з вузам

7 – 9 вересня 2016 року у Грузії під егідою Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO) пройшла  перша Глобальна конференція, присвячена розвитку винного туризму, у якій взяла участь завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу НУХТ Басюк Дарія, яка є виконавчим директором Асоціації сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні. У роботі конференції, сесії якої пройшли  в Тбілісі і Кахетії, головному виноградарському регіоні Грузії, взяло участь 250 делегатів з 44 країн.

Програма отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціальністю «Туризмознавство» та європейського – за спеціальністю «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту Охорони Праці в Катовіцах (Польща).

Співпраця з Посольством Аргентинської Республіки в Україні. При Аргентинькому посольстві організовано курси, які відвідують студенти.

З 13 лютого 2013 р. на основі договору про співпрацю між Національним університетом харчових технологій та Посольством Аргентинської Республіки в Україні (за сприяння кафедри туристичного та готельного бізнесу) відкрито «Школу туризму» при Посольстві Аргентинської Республіки в України.

Договір про співробітництво між Брестським державним технічним університетом та Національним університетом харчових технологій 2014 р.

Угода про навчальну та культурну співпрацю між Національним університетом харчових технологій та Школою італійської мови та культури для іноземців «кампус магнолія» (Італія)

Науково-видавнича діяльність

Підручники:

 • Управління туристичними дестинаціями / Н.В.Корж, Д.І.Басюк. – Вінниця, 2017. – 322 с.
 • Винний туризм: підручник для студентів вищих навчальних закладів (Гриф МОНУ) / Іванов С.В., Домарецький В.О. Басюк Д.І. та ін. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. – 464 с.
 • Організація готельного господарства: Влодарчик Т.В. Розметова О.Г. Мостенська Т.Л./ Камянець-Подільський: «Абетка» – ФОП Сисин О.В., 2014.- 432 с.
 • Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах: Бондар О.В. Довга О.О. Стукальська Н.М. Пересічний М.І. Корзун В.Н./ К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015.

Навчальні посібники:

 • Організація готельно-ресторанного господарства / В. С. Ковешніков, Т. А. Матвієнко, О. Г. Розметова. – Київ: “Ліра-К”, 2018. – 564с.
 • Курортна справа і медичний туризм / І.В.Власенко, Г.В.Іващенко, Т.Г.Сокол. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 396 с.
 • Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів / Ковешніков В.С., Ковешнікова О.С. – Київ: “Ліра-К”, 2017. – 295 с.
 • Організація готельно-ресторанної справи: Ковешніков В.С Мальська М.П. Роглєв Х.Й/ К.: Кондор-Видавництво, 2015.-752 с.

Монографії:

 • Баєв В.В., Баєва О.В., Басюк Д.І., Борецька Н.П., Антоненко І.Я. Науково-методичні підходи до стратегічного аналізу розвитку макродестинацій медичного туризму // Стратегическое управление и планирование в условиях трансформирующейся экономики: Colektive monograph. – Lisbon, Portugal, 2018.
 • Wine tourism in Ukraine: D. Basyuk, Y. Muzychka / London: Science Publishing. -2018. – p.93-108.
 • Концептуальні засади формування системи безпеки туристичного підприємства в умовах глобальної нестабільності: В. В. Баєв / Київ: ТОВ «ДКС центр». – 2018. – С. 54-60.
 • Мезенцева Н.І. Батиченко С.П., Мезенцев К.В. Захворюваність та здоров’я населення: суспільно-географічний вимір. К.: ДП «Прінт Сервіс». – 2018 р.
 • Лукач В.С., Мельник Л.В., Сологуб Ю.І., Безпала О.В. і ін. Стратегія економічного розвитку суб’єктів аграрної сфери: актуальні питання науки і практики. 2017р. Видавець ПП Лисенко М.М. – 284 с.
 • Науково-теоретичні основи, сутність та перспективи розвитку еногастрономічного туризму в Україні Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики:[колектив авторів] за наук. ред. Д. І. Басюк / Вінниця. – 2017. – 316 с.
 • Інновінг в туризмі: І. Я. Антоненко / Київ, 2017. – 532 с.
 • Управління збутовою діяльністю туристичних підприємств : І. Я. Антоненко, Є. О. Музичка / Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К». -2017. – 240 с.
 • Колективна монографія «Перспективные тренды развития науки: техника и технологии» Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016 – 197 с.
 • Колективна монографія «Формування інноваційного продукту круїзного туризму» К.: ТОВ «Видавництво «Сталь»- 2016. – 248 с
 • Монографія «Територіально-рекреаційний комплекс Волинської області» Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2016.- 260 с.
 • Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом: Д.І. Басюк, Ю.І. Сологуб, М.Г. Руднєва, І.М. Бабич, Л.А. Осипова, М. В. Білько, І.Г. Смирнов., О.Б. Ткаченко, П.Л. Шиян/ Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2014. – 252 с.
 • Система прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: Дрокіна Н.І. під заг. ред. К. Ф. Ковальчука/ Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т. – 2014. – 352с.
 • Кластери в економіці України. Монографія. – Хмельницький, 2014. – 1084с.
 • Теоретичні та прикладні аспекти формування дестинацій винного туризму: Басюк Д.І./ Монографія. Кам’янець-Подільський, 2014. – 272с.
 • Baіev, V.V., Baіeva, O.V., Bakhov, I. S. Conceptual foundations of the formation of business processes in the system of medical tourism// BUSINESS PROCESSES IN TOURISM: Collective monograph. 2019, Mieszko I School of Education and Administration in Poznan, Poland. Colektive monograph.
 • Мірзодаєва Т.В. Creative economy is an element of modern innovation development. Познань, 2019. Colektive monograph.
 • Антоненко И.Я., Баев В.В., Фокина-Мезенцева Е.В. Беларусь – Украина: многовекторные направления развития туризма в регионах // Теоретико-методические основы современной парадигмы управления качеством в сфере туризма. Пинск : Полес ГУ, 2020.
 • Basyuk D.I. Muzychka Y.A. Brain food as an innovative way of improving the quality of restaurant services. «New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges» -2020.
 • Baiev Vadim, Melnyk Iryna, Solohub Yurii , Bezpala Olha. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft»// The concept of total quality management at the enterprises of the tourism industry: functions and phases of implementation. Karlsruhe 2020,- Buch 2.Teil 5. 2020.
 • O.Hladkyi, T.Mirzodaieva. Humanistic paradigm of tourism and geography // Creative economy – element of modern innovation development. Published by Academic Society of Michal Baludansky in cooperation with UK Technical University of Košice, Slovakia, 2020.