redwap anythaiclips.com tubepatrol.porn 2beeg.mobi xxx ashain school girls fuking hotmozacom a boy dreams of with stepmother sexy film english mein hd desi bf of sunny leone phoerotica chittagong naked pornolaba.mobi 2beeg.net animal girl sex hd video download yopuorn miea kaifa xxx video javidol.org g2g sex xxx sexy video with hot baby free download cute desperate wife cheats her husband xxx video pornozavr.net tubepatrol.net sosiano.com tubepatrol.tv

Навчально-методична робота кафедри туристичного та готельного бізнесу

Підготовка фахівців здійснюватиметься за навчальним планом, розробленим з урахуванням вимог галузевого стандарту вищої освіти України. Навчальні дисципліни забезпечені навчальними та робочими навчальними програмами, а практики – програмами практики. Практичні, лабораторні заняття, а також самостійна робота студентів забезпечені методичними матеріалами, навчально-науковою літературою. Практична підготовка магістрів передбачає виробничу та переддипломну практику на підприємствах туристичної сфери різних форм власності, з якими університет уклав відповідні угоди.

Основними напрямами навчально-методичної роботи є:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня під​готовки фахівців;
 • удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагаль​нення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання.

Основні завдання навчально-методичної роботи:

 • розробка та проведення заходів з удосконалення навчальної роботи, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу;
 • розробка та обговорення навчальних та тематичних планів, програм навчальних дисциплін та інших документів, планування навчальної діяльності;
 • розробка та обговорення методик викладання навчальних дисциплін, текстів лекцій, а також методик організації проведення різних видів занять, у тому числі комплексних тренінгів;
 • обговорення проблем інтенсифікації навчального процесу та дидактичних матеріалів до нього;
 • розробка методики проведення самостійної роботи студентів.

Основними формами навчально-методичної роботи є:

 • навчально-методичні конференції, збори, засідання методичної ради, засідання кафедри;
 • показові, відкриті та інструктивно-методичні заняття;
 •  контрольні та взаємні відвідування занять.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу передбачає наявність:

 • державних стандартів освіти;
 • навчального плану,
 • навчальних програм з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • робочих програм з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програм навчальної, виробничої та інших видів практик;
 • підручників і навчальних посібників;
 • методичних рекомендацій до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • пакет комплексних контрольних робіт для перевірки знань з дисципліни;
 • методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи студентів;
 • методичні рекомендації до оцінювання знань студентів на практичних заняттях;
 • методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, опрацювання фахової літератури;
 • критерії оцінювання знань студентів з дисципліни;
 • перелік питань, які виносяться для заліку (екзамену);
 • екзаменаційні білети;
 • методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання.