Навчально-методична робота кафедри туристичного та готельного бізнесу

Підготовка фахівців здійснюватиметься за навчальним планом, розробленим з урахуванням вимог галузевого стандарту вищої освіти України. Навчальні дисципліни забезпечені навчальними та робочими навчальними програмами, а практики – програмами практики. Практичні, лабораторні заняття, а також самостійна робота студентів забезпечені методичними матеріалами, навчально-науковою літературою. Практична підготовка магістрів передбачає виробничу та переддипломну практику на підприємствах туристичної сфери різних форм власності, з якими університет уклав відповідні угоди.

Основними напрямами навчально-методичної роботи є:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня під​готовки фахівців;
 • удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагаль​нення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання.

Основні завдання навчально-методичної роботи:

 • розробка та проведення заходів з удосконалення навчальної роботи, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу;
 • розробка та обговорення навчальних та тематичних планів, програм навчальних дисциплін та інших документів, планування навчальної діяльності;
 • розробка та обговорення методик викладання навчальних дисциплін, текстів лекцій, а також методик організації проведення різних видів занять, у тому числі комплексних тренінгів;
 • обговорення проблем інтенсифікації навчального процесу та дидактичних матеріалів до нього;
 • розробка методики проведення самостійної роботи студентів.

Основними формами навчально-методичної роботи є:

 • навчально-методичні конференції, збори, засідання методичної ради, засідання кафедри;
 • показові, відкриті та інструктивно-методичні заняття;
 •  контрольні та взаємні відвідування занять.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу передбачає наявність:

 • державних стандартів освіти;
 • навчального плану,
 • навчальних програм з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • робочих програм з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програм навчальної, виробничої та інших видів практик;
 • підручників і навчальних посібників;
 • методичних рекомендацій до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • пакет комплексних контрольних робіт для перевірки знань з дисципліни;
 • методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи студентів;
 • методичні рекомендації до оцінювання знань студентів на практичних заняттях;
 • методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, опрацювання фахової літератури;
 • критерії оцінювання знань студентів з дисципліни;
 • перелік питань, які виносяться для заліку (екзамену);
 • екзаменаційні білети;
 • методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання.