Практична підготовка студентів кафедри  туристичного та готельного бізнесу

Головний пріоритет кафедри туристичного та готельного бізнесу – підготовка освічених висококультурних, висококваліфікованих фахівців для індустрії гостинності, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, які зможуть застосовувати глибокі теоретичні знання предметної області та практичні навички ефективної роботи у складному й динамічному ринковому середовищі. Тому формування компетенцій майбутнього фахівця за напрямом підготовки «Туризм», починається з перших днів навчання у НУХТ. Діяльність кафедри спрямована на організацію не лише навчального процесу, особлива увага приділяється практичній підготовці студентів. Майбутні фахівці згідно вимог наскрізної програми долучаються до практичної діяльності пов’язаної з обслуговуванням туристів починаючи із 1 курсу. 

Студенти згідно вимог наскрізної програми мають можливість отримати навички роботи з організації активних видів туризму, анімаційних програм, екскурсійної діяльності, технології та організації обслуговування в готелях, туристичних комплексах та туристичних підприємствах під час наступних видів практик: навчальної (1 курс), виробничої (2,3 курс), переддипломної (4 курс).

Базами практики є провідні підприємства індустрії гостинності, які забезпечують виконання програми відповідного виду практики та діють на підставі угоди про проведення практики студентів ВНЗ. 

Варто зауважити, що за час проходження практики наші студенти отримують не лише цінний досвід, але й мають реальну можливість працевлаштуватися в провідних підприємствах і організаціях готельної та туристичної сфери, а також взяти участь у програмах студентських обмінів.

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс (Магістри)

1 курс

Концепція практики 1 курсу базується на розгляді сфери спортивно-оздоровчого і внутрішнього туризму не тільки як засобу зміцнення здоров’я студентів, а, перш за все, як середовища для формування професійних умінь та навичок як майбутнього фахівця внутрішнього туризму з активними способами пересування.

Метою навчальної практики є поглиблення і практичне закріплення отриманих студентами теоретичних знань, ознайомлення студентів зі змістом їх майбутньої професії, з особливостями та видами активного туризму, оволодіння практичними навичками спортивно-туристичної діяльності, особиста участь у туристичному поході. 

Згідно робочого навчального плану практика 1 курсу поділена на 2 часові періоди:

  • зимовий – передбачає знайомство з особливостями гірськолижного туризму та адаптацію студентів до конкретних умов практичної діяльності в зимовий період; 

  • літній – передбачає знайомство з особливостями пішохідного, гірського та водного туризму; націлений на формування та розвиток у практикантів організаторських навичок на туристському маршруті; розробка і складання маршрутів подорожей, комплектування груп туристів, орієнтування на місцевості, формування спортивно-оздоровчих турів, реалізація сучасних технологій руху запропонованого туристського продукту до потенційних споживачів, організація побуту, сну, відпочинку і дозвілля туристів; формування вмінь і навичок використання особистого і групового спорядження, надання першої медичної допомоги туристу, який отримав травму на маршруті.

Невідємною частиною навчальної практики є виховна робота серед молоді та формування міцних студентських колективів.

2 курс

Виробнича практика підготовки студентів 2 курсу напряму «Туризм» логічно продовжує процес теоретичного навчання та сприяє формуванню професійно значимих умінь та навичок, психологічної готовності до виконання обов’язків на робочих місцях у готельно-туристичних комплексах. 

Практична підготовка фахівцівз туризму здійснюється на базі наступних готельних підприємств: Reikartz Hotel Group, President Hotel, готель «Альфавіто», Hotel Express, готель Ibis Kiev City Center та ін.

Програма практики передбачає ознайомлення студентів з нормативними документами та технологічними стандартами послуг проживання та харчування у засобах розміщення різних типів, а також системою контролю за дотриманням якості послуг; сучасним обладнанням підприємств готельно-ресторанного сервісу, методами та формами здійснення технологічних процесів, технікою безпеки та охороною праці на підприємстві; технологічними основами готельної та туристичної діяльності, основними, допоміжними та обслуговуючими технологічними процесами, що лежать в основі готельної діяльності, новими формами обслуговування споживачів; формує знання та уміння з аналізу та реалізації технологічних процесів, циклів та операцій для забезпечення ефективного виробництва і споживання готельних та туристичних послуг відповідно до міжнародних стандартів якості та гостинності, оформлення первинної документації розміщення туристів,організації їх відпочинку, конференц-сервісу та спеціального обслуговування, а також сприяє розвитку комунікативних здібностей та самостійному пошуку і прийняттю виробничих рішень.

3 курс

Виробнича практика 3 курсу напряму підготовки «Туризм» полягає у засвоєнні теоретичних і придбанні практичних навичок з основ екскурсійного обслуговування.

Метою практики є ознайомлення студентів з роботою туристичних підприємств, що надають екскурсійні послуги, а також екскурсійних та музейних установ; формування навичок організації і проведення екскурсії, вивчення сучасних методик, прийомів та технік екскурсійної діяльності, підготовка портфелю екскурсовода з обраної тематики екскурсії та необхідного пакету документів для екскурсійного супроводу туристичної групи, удосконалення професійних організаторських та комунікативних вмінь в процесі розроблення та проведення власної екскурсії.

Під час проходження практики студенти набувають досвіду практичної, організаційної та аналітичної роботи щодо підготовки, організації і проведення різних видів екскурсії та оформлення звітної документації. Кожен має можливість відчути себе справжнім екскурсоводом та зрозуміти важливість обраної професії.

4 курс

Переддипломна практика студентів проводиться напередодні комплексного державного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і є важливим етапом наскрізної практичної підготовки фахівців з туризму. Вона проводяться з метою систематизації, закріплення і застосування комплексу теоретичних знань, отриманих за роки навчання в університеті, під час самостійного виконання професійних завдань.

Практика проводиться в готельних та туристичних підприємствах, а саме, TPGCoral travel, «Азарія», Dolce travel, МАЙ ВЕЙ, Віза Ленд, АННІРА тур, «Етна»,  «Авіаліга», «Поїхали з нами», «Авентур» (ТА Pegas Touristik), Reikartz Hotel Group, President Hotel, Ibis Kiev City Center, і передбачає ознайомлення з умовами функціонування підприємств готельно-туристичної галузі та проблемами управління підприємствами готельно-туристичної сфери.

Програма переддипломної практики розроблена з урахуванням сучасних вимог до діяльності фахівців туризму в умовах конкурентного середовища. Вона передбачає ознайомлення з реальними умовами функціонування підприємств туристичної сфери, процесом економічного управління та проблемами, які потребують під час їх вирішення застосування сучасних знань та навичок, дослідження системи організації та планування діяльності, проведення аналізу маркетингової, виробничої й фінансової активності, використання глобальних та локальних комп’ютерних мереж, сучасного програмного забезпечення, а також вміння встановлювати комунікаційні зв’язки з діловими партнерами, здійснювати діагностику причин кризових ситуацій на підприємстві, пошук та прийняття дієвих рішень щодо підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства в цілому.

Одним із головних етапів практики є ознайомлення студентів з функціональними обов’язками службових осіб з профілю професійної діяльності, їх функціями, правами та обов’язками у відповідних підприємствах туристичної індустрії, набуття професійних навичок на посадах, відповідно до фахового спрямування та освітньо-кваліфікаційного рівня, технології виконання основних організаційно-технологічних процесів, які здійснюються на підприємстві певного типу та організаційно-правової форми господарювання.

Студенти на практиці відпрацьовують навички функцій таких первинних посад: турагента, помічника менеджера туристичного підприємства, організатора туризму.

5 курс (Магістри)

Практична підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» передбачає безперервність та послідовність її проведення, отримуючи потрібний обсяг практичних знань і вмінь та складається з виробничої та переддипломної видів практики. 

Виробнича практика покликана гармонізувати теоретичну підготовку у ВНЗ з реаліями функціонування підприємств туристичної сфери. Переддипломна практика є завершальним етапом у навчальному процесі за програмою підготовки фахівців перед виконанням дипломної роботи. В період переддипломної практики студенти збирають фактичний матеріал про виробничу діяльність підприємств та використовують його під час виконання дипломної роботи.

Практика проводиться в готельних та туристичних підприємствах міста Києва і передбачає ознайомлення з умовами функціонування підприємств готельно-туристичної галузі та проблемами управління підприємствами готельно-туристичної сфери. Ця практика формує у студентів професійні уміння та навички організаційної, проектної, управлінської та контролюючої діяльності, навчає прийняттю самостійних професійних рішень під час діяльності в реальних ринкових умовах. Під час переддипломної практики студенти закріплюють знання з теоретичних курсів циклу спеціальних дисциплін та набувають практичні навички в організації і управлінні трудовим колективом в умовах ринкової економіки, вивчають питання, необхідні для розробки розділів дипломної роботи, розробляють пропозиції щодо удосконалення діяльності туристичних підприємств.

Практика проводиться в готельних та туристичних підприємствах, а саме, TPGCoral travel, «Азарія», Dolce travel, МАЙ ВЕЙ, Віза Ленд, АННІРА тур, «Етна»,  «Авіаліга», «Поїхали з нами», «Авентур» (ТА Pegas Touristik), Reikartz Hotel Group, President Hotel, Ibis Kiev City Center, і передбачає ознайомлення з умовами функціонування підприємств готельно-туристичної галузі та проблемами управління підприємствами готельно-туристичної сфери.

Практика магістрів з «Туризмознавства» націлена на підготовку конкурентноздатних фахівців високого теоретичного і практичного рівня, які легко адаптуються до сучасних вимог бізнесу.

 Відео з практики студентів кафедри туристичного та готельного бізнесу

   Фотозвіти з практики студентів кафедри туристичного та готельного бізнесу